Algemene voorwaarden van “Meer dan Trouwen”

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Chantal Giesbertz, zelfstandig trouwambtenaar en ceremoniespreker bij “Meer dan Trouwen”.

Algemeen

  • “Meer dan Trouwen” is de onderneming van Chantal Giesbertz waarbij zij actief is als trouwambtenaar c.q. ceremoniespreker en zorgt draagt voor een (trouw)ceremonie. Waar “Meer dan Trouwen” staat, kan ook Chantal Giesbertz gelezen worden en vice versa.
  • Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Chantal Giesbertz een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  • Overeenkomst: elke overeenkomst van “Meer dan Trouwen” aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Meer dan Trouwen” en door deze laatste aanvaard.
  • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen “Meer dan Trouwen” en cliënt verrichte werkzaamheden door Chantal Giesbertz.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en “Meer dan Trouwen” komt tot stand na het ondertekenen van de overeenkomst. De cliënt stemt middels het ondertekenen van de overeenkomst ook in met de Algemene Voorwaarden van “Meer dan Trouwen’.

Betaling

Prijzen van “Meer dan Trouwen” zijn inclusief BTW, maar exclusief reiskosten en overige eventuele bijkomende kosten. Hier wordt op tijd over gecommuniceerd.

50% van het totale bedrag van de overeenkomst wordt voldaan binnen 14 dagen na de datum van de overeenkomst op de door “Meer dan Trouwen”  aangewezen bankrekening. Uiterlijk 14 dagen voor de huwelijksdatum dient de cliënt het resterende bedrag te betalen aan “Meer dan Trouwen”.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt c.q. niet binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Meer dan Trouwen” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Bovendien is “Meer dan Trouwen” in een dergelijk geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Ziekte en overmacht

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “Meer dan Trouwen” haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht zoals staking, transportproblemen, files, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal “Meer dan Trouwen”, in overleg met cliënt, binnen haar netwerk zorgvuldig worden gezocht naar vervanging. Indien het niet lukt om een dergelijke vervanging te vinden, zal de betaling van cliënt geretourneerd worden.

Aansprakelijkheid

“Meer dan Trouwen” is niet aansprakelijk voor enige schade, die voor cliënt of derden mocht ontstaan als gevolg van de door haar verleend diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Meer dan Trouwen”.

De door “Meer dan Trouwen” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht zal in ieder geval meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Meer dan Trouwen” en cliënt (inclusief btw).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “Meer dan Trouwen” de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totale bedrag.
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totale bedrag.
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100%.

 

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in de volgende situaties:

  • Wanneer de trouwlocatie wordt verplaatst en dit onevenredig reistijd tot gevolg heeft.
  • Indien cliënt zijn betalingsverplichting gedeeltelijk of geheel niet is nagekomen.
  • Bij overlijden van de trouwambtenaar van “Meer dan Trouwen”.

Geheimhouding

“Meer dan Trouwen” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. “Meer dan Trouwen” gaat zorgvuldig om met dergelijke gegevens. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt gaan worden zonder toestemming van de cliënt.

Geschillen

In geval van geschillen proberen partijen allereerst samen tot een oplossing te komen. Eventueel kan mediaton ingeschakeld worden. Blijft het geschil voortbestaan dan leggen partijen het geschil voor aan de bevoegde rechter.

Voor overeenkomsten welke gesloten zijn met “Meer dan Trouwen” is het Nederlandse recht van toepassing.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van “Meer dan Trouwen” en zullen tijdig aan cliënt worden verstrekt.

Van toepassing  is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand gekomen van de overeenkomst met cliënt.

 Klachten

“Meer dan Trouwen” doet er alles aan om cliënt een onvergetelijke ceremonie te bezorgen. Indien cliënt ontevreden is over de uitvoering of diensten van “Meer dan Trouwen” dan wordt cliënt verzocht om dit binnen 8 dagen schriftelijk in te dienen. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omgeschreven. Dit geeft “Meer dan Trouwen” de kans om samen met de cliënt de klacht zo snel mogelijk op te lossen en de diensten te verbeteren.

Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door “Meer dan Trouwen” dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag wordt gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.

Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van “Meer dan Trouwen” dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan “Meer dan Trouwen” kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van “Meer dan Trouwen’ ontstaan, volledig voor rekening van cliënt.

Meer dan Trouwen
Tel: +31 (0)6-53676860
www.meerdantrouwen.nl
KVK-nummer 63857847

Comments are closed.